قوانین ناظرین


الف -ناظران به هیچ عنوان حق تمسخر ، تحقیر و یا تهدید کاربران را ندارند
ب -ناظران باید با تمامی کاربران با کمال آرامش و مهربانی برخورد نمایند
پ -ناظران حاضر تا زمانی که اسمشان در لیست نمایان است حق رها کردن پست خود را ندارند
چت -ناظران به هیچ عنوان حق اخراج کاربری را بر سر خصومت شخصی ندارند
چت رومی است که فعالیت خود را از تیرماه سال 1390 آغاز کرده است,چت روم